Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
Nowy design Scholandii Andre van Starck 25, lipiec

Marcin Po??piech zobowi─?za?? si─? na dzisiejszym czacie przedstawi─? oczekiwan─? od roku przez Scholandczyk??w niespodziank─?. W kameralnym gronie kilku przyby??ych go??ci by??o ??wiadkami spe??nienia tej obietnicy. A co si─? okaza??o niespodziank─??

Jest ni─? projekt nowego designu strony g????wnej Kr??lestwa autorstwa hrabiego Chojnackiego - obywatela Ksi─?stwa Sarmacji. Wykonawcy nale??─? si─? ogromne podzi─?kowania, kt??rych cz─???─? winni jeste??my tak??e Marcinowi Po??piechowi za to, ??e podj─??? si─? trudu znalezienia projektanta.

Design wydaje si─? wielce innowacyjny i z pewno??ci─? wyr????nia si─? w por??wnaniu z innymi stronami polskich mikronacji. Sama za?? strona wizualna zd─???y??a budzi─? ju?? mieszane uczucia. Pierwsze wra??enie, to tylko u??amek ca??ej warto??ci, ale autorowi wiadomo??ci strona wydaje si─? zar??wno funkcjonalna jak i po prostu ??adna.

Ciekawe jak─? opinie o projekcie wyrobi─? sobie mieszka??cy Kr??lestwa.

[Pomys??] Rozw??j miejscowo??ci szlachty Mateusz Walczak 22, lipiec

Scholandzka Szlachta, opr??cz podw??jnych lub potr??jnych g??os??w, nie ma praktycznie ??adnego przywileju. Owszem, powinna by─? tytu??owana wg nazewnictwa zawartego w najstarszym obowi─?zuj─?cym dekrecie Kr??la Armina Frederika, z dnia 02.10.2002 r. Dekret jest dobry, natomiast brakuje tytu??u Kawalera, kt??ry zosta?? ustalony w my??l nowej Konstytucji. Ale wracaj─?c do samego nazewnictwa Ô?? takowe istnieje i dobrze, natomiast na LD bardziej elastyczne jest m??wienie per Pan czy Pani.

 

W maju zesz??ego roku kr??l Armin Frederik w porozumieniu z Si??ami Zbrojnymi podj─??? decyzje o utworzeniu i rozlokowaniu na mapie Scholandii miejscowo??ci, kt??rych nazwy pochodz─? od nazwisk arystokracji i szlachty scholandzkiej. Miejscowo??ci te by??y potrzebne do rozlokowania wirtualnych ??o??nierzy. I tak zosta??a opublikowana mapa, kt??ra ju?? standardowo nie znalaz??a miejsca na stronie Scholandii. Na mapie tej widzimy takie miejscowo??ci jak Izdebno, Skyborg, Taurida, Dudlone, Kwiatkostadt czy Dr─???kiewice. Tam??e w??a??nie zosta??y rozlokowane r????ne wojskowe garnizony. Wg mnie jednak utworzenie tych miast nie powinno si─? ogranicza─? tylko do rozlokowania garnizon??w i formy nagrody.

 

W tytule mowa o pomy??le rozwoju tych miast. Na czym mia??aby polega─??

 

Miasta by??y potrzebne armii, ale przecie?? r??wnie dobrze mo??na wykorzysta─? je jako miejscowo??ci wypoczynkowe i ??wietne miejsce do archiwizacji informacji o danym szlachcicu. Naj??atwiej b─?dzie mi operowa─? przyk??adem moim i Ô?żmojegoÔ?Ł miasta Ô?? Walczakopola, kt??ry by?? pierwszym z nowych miast, jakie doczeka??y si─? strony www. Pierwszym i niestety ostatnim.

 

Ka??dy m??g??by wi─?c w pewnym sensie wykupi─? prawa miejskie razem z mapk─? podobn─? do tej z wygl─?dem ka??dego miasta (liczba parcel ogranicza??aby si─? do maks. 10) oraz Dworkiem Szlacheckim zamiast Ratusza. Ca??o??─? trzeba wyceni─? Ô?? oczywi??cie najdro??szy b─?dzie Dworek, kt??ry jednak nale??y wprowadzi─? do systemu, my??l─?, ??e z cen─? przynajmniej 3000 armin??w, aby ruszy─? gospodark─?. Szlachcic kupuje sobie miasto z mapk─? i dworkiem i ma je na w??asno??─?. W takim wariancie cena ca??ego miasta musi by─? du??o Ô?? trzeba by to wszystko wyliczy─?. Oczywi??cie nie m??wi─?, ze tak ma by─? Ô?? jest to pomys??, a od pomys??u do jego realizacji projekt ulega najcz─???ciej modyfikacjom. Szlachcic zleca wi─?c wykonanie strony miasta, mo??e i samego dworku. Mo??e umie??ci─? tam sw??j biogram, jakie?? swoje wypowiedzi, ciekawostki. Jednym s??owem Ô?? skarbnica wiedzy o nim. A co z pozosta??ymi parcelami? Szlachcic-w??a??ciciel ziem m??g??by je sprzedawa─? innym Scholandczykom pod budow─? domk??w letnich (uk??on do mniej zamo??nych Scholandczyk??w). Domki musia??yby by─? te?? dodane do systemu, licencja i ikona na mapce Ô?? i jedziemy.

 

Po prostu nie chc─?, aby miasta szlacheckie nie by??y tylko pustymi sloganami na potrzeby armii i nagrody dla szlachty. Bo ka??da nagroda do czego?? zobowi─?zuje Ô?? do poprawianie jeszcze si─?, do ulepszania. Ka??dy dosta?? swoj─? miejscowo??─? Ô?? je??li ma ch─?─?, niech w??o??y w ni─? troch─? armink??w, kt??re najcz─???ciej i tak le??─? bezu??yteczne na jego koncie, niech poka??e, ??e nie jest tylko dr─???kiewiczowym starogwardzist─?, kt??ry zupe??nie si─? wypali??. To przecie?? w??a??nie D. Dr─???kiewicza jako pierwszy otwarcie zwr??ci?? uwag─? na problem lenistwa w wy??szych sferach.

 

Teraz przeanalizujmy plusy i minusy powy??szego pomys??u. W??r??d plus??w niew─?tpliwe pobudzenie szlachcic??w do dzia??a?? jakichkolwiek. Ponadto na zdrowie gospodarki wp??ynie wt??oczenie do niej niema??ych sum armin??w, kt??re przecie?? zostan─? wp??acone do Skarbu pa??stwa, a st─?d b─?d─? mog??y i??─? np. na nowe inicjatywy i prac─? Ministerstw. Kolejnym plusem b─?dzie fakt, ??e pojawi─? si─? nowe strony, nowe budynki (dworki, domki letnie), a tak??e urealnienie takiego stanu rzeczy. Przyk??adowo, Kr??l, chc─?c wyjecha─? na urlop, zmienia zameldowanie z Zamku Kr??lewskiego na Dworek w Dr─???kiewicach, gdzie nie musi si─? martwi─? o ??ywienie (tutaj my??la??em o mo??liwo??ci op??acenia jedzenia w jakiej?? restauracji na czas urlopu).┬á Tak samo Premier - b─?dzie m??g?? wyby─? podczas urlopu ze swojego wirtualnego domku w Scholopolis na rzecz wirtualnego pobytu w Gmurowie, gdy on sam, realnie, b─?dzie le??a?? na ca??kiem realnym piasku, opalaj─?c si─? w promieniach s??o??ca.

Minus zauwa??am jeden, ale jest on tak dobitny, ??e przebija wszystkie plusy przynajmniej dwukrotnie - brak wykonawc??w. Trudno dzi?? o wykonanie ikonki i to jeszcze dw??ch. Obawiam si─?, ??e wersja przedstawiona przeze mnie (mo??liwo??─? sp─?dzania urlop??w w miastach szlacheckich bez martwienia si─? o ??ywienie) jest te?? chyba nierealna. By─? mo??e jakie?? modyfikacje pomog─? to zmieni─?. No i c????, czy znajd─? si─? webmasterowie, kt??rzy wykonaliby strony szlacheckie? Szczerze w to w─?tpi─?. A nawet je??li, to b─?d─? na s??abym pu??apie.

┬áZapraszam doi dyskusji. Pomys?? jest dobry, realizacja nie musi by─? na ju??, mo??e przecie?? poczeka─?, zreszt─?, taki projekt (jakby nie patrze─?, na og??lnoscholandzk─? skal─?) wymaga zaanga??owania wielu os??b - grafik??w, webmaster??w, systemowc??w no i samych szlachcic??w, kt??rzy stanowi─? dobitn─? wi─?kszo??─? spo??ecze??stwa. Czy ten projekt si─? uda? Uda, je??li ka??dy, kogo powy??ej wymieni??em jak─? grup─? spo??eczn─?, zaanga??uje si─?. Z tym jest ostatnio bardzo trudno, ba, od d??uzszego czasu, ale jako?? moja nadzieja jeszcze nie umar??a. A jak wiadomo, ta umiera ostatnia…

 

walc

Wakacyjne chamstwo Mateusz Walczak 8, lipiec

Trwaj─? wakacje - czas wypoczynku, relaksu, oddechu… Ka??dy z nas, v-??wiatowc??w, Scholandczyk??w, chcia??by odpocz─?─? - czy to wyje??d??aj─?c z rodzin─?, czy wybieraj─?c si─? samemu na jakie?? woja??e. Nadszed?? czas wyjazd??w - bliskich, dalekich, a co sie z tym wi─???─? cz─?sto odci─?cie od Internetu w tym czasie. A przecie??, je??li jedziemy na urlop, to nie na 1-2 dni, ale najcz─???ciej na tydzie??, czy nawet dwa, a mo??e i wi─?cej, w zale??no??ci od miejsca, d??ugo??ci podr????y, etc.

Jednak nie dyskusja nad miejscami wyjazd??w Scholandczyk??w ma by─? sednem mojego artyku??u. W??a??ciwie g????wnym natchnieniem jest ciekawa dyskusja w Parlamencie.

Zacz─???o si─? od interpelacji Marcina Landeckiego. Pose?? LS zada?? pytanie Ministrowi Finans??w i Gospodarki, Krystianowi Gmurkowi czy i w takim terminie zamierza przedstawi─? przed parlamentem sprawozdanie bud??etowe. MFiG odpowiedzia??, ??e zrobi to jak najszybciej, jednak zwr??ci?? uwag─? na to, ??e wg prawa sprawozdanie powinno zosta─? z??o??one do 7 dnia miesi─?ca (czyli do wczoraj) i wspomnia??, ??e o urlopach nic nie wspominaj─?.

I tutaj pojawia si─? problem. Czy powinni??my sztywno i twardo trzymac si─? prawa czy te?? by─? cz??owiekiem i zrozumie─?? Co w??a??ciwie zrobi─? w takiej sytuacji? I czy K. Gmurek powinien pobiera─? pensje?

Oczywi??cie, tok rozumowania M. Landeckiego wyra??a, ??e nikt nie powinien je??dzi─? na urlopy, bo przecie?? Scholandia jest wa??niejsza od wsp??lnego rodzinnego wypoczynku, Scholandia jest wa??niejsza od reala, wszystko jest przy Scholandii niewa??ne.

Tak, ka??dy z nas wchodz─?c w nasze szeregi musi by─? ??wiadomy, ??e bycie Scholandczykiem to niesamowity przywilej, ale niesie te?? za sob─? obowi─?zki. Przywilej w??asnej realizacji, poznania innych, porozmawiania, potworzenia. Obowi─?zki - bo co?? trzeba w tej Scholandii robi─?, a nie tylko je??─? i remontowa─? domek.

Scholandia natomiast musi znale??─? sobie miejsce w szeregu po??r??d realnych obowi─?zk??w. Wi─?kszo??─? Scholandczyk??w doskonale rozumie, ??e real jest wa??niejszy od wirtuala. Niestety, w mniejszo??ci jest Marcin Landecki, kt??ry najch─?tniej, ratuj─?c jak najwi─?cej pieni─?dzy z bud??etu, odebra??by urlopowiczom pensje, bo “przecie?? nic nie robi─?”.

Wchodzimy w tym momencie w istn─? paranoje - czyli np. realni nauczyciele nie mog─? pobiera─? pensji za miesi─?ce wakacyjne, bo s─? na urlopach? Nauczyciele maj─? (przepraszam za dosadne wyra??enie, ale nic bardziej oddaj─?cego sytuacje s??owa nie znajduj─?) zdycha─? w lipcu i sierpniu? Za co maj─? je??─??

Ka??dy ma prawo do urlopu realnego, ka??dy ma prawo do urlopu wirtualnego. Nie mo??emy obcina─? pensji - mo??e by─? akurat tak, ??e te osoby mog─? przez to umrze─? lub wprowadzi─? swoj─? posta─? w taki stan, ??e bez kredyt??w, po??yczek nie da rady wyci─?gn─?─? sw??j stan zdrowotny na prost─?.

Oczywi??cie, nie mo??emy popa??─? w szale??stwo - to nonsens, je??li w ci─?gu czteromiesi─?cznej kadencji pose?? na urlopie sp─?dza miesi─?c. Jednak wg mnie tydzie?? czy dwa “p??atnego” urlopu nale??─? si─? i nikt nie powinien tego negowa─?. Oczywi??cie, nikt tego nie negowa??, opr??cz pos??a - ratownika ka??dej iwonki. Ciekaw jestem, co jeszcze zrobi w celu zmniejszenia deficytu bud??etowego? Mo??e ustali, ??e ka??de wej??cie na stron─? Scholandii kosztuje 5 armin??w? Dlaczego nie wpad?? Pan na to wcze??niej, Panie Po??le?

Podsumowuj─?c. Panie Po??le Landecki - troch─? rozs─?dku, lito??ci i pokory. Ka??dy ma prawo do wypoczynku i akurat nie uwa??am za wielki grzech to, ze Janusz Lis sp????ni?? si─? z raportem. Przecie?? mo??e akurat wypoczywa??? Rozumiem, ??e Pan ma mn??stwo czasu w wakacje, ale nie nale??y go wykorzystywa─? do czepiania si─? wszystkiego, co pobiera z bud??etu pieni─?dze. S─? wakacje, ka??dy wyje??d??a na kr??cej czy d??u??ej. I zamiast narzeka─? na to, ruszy??bym z aktywno??ci─?. Zamiast sk??─?da─? denne interpelacje - po??wi─?ci??bym ten czas na pomys??ow─? inicjatyw─?. Prosz─? si─? zastanowi─?…