Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?

Jak si─? okazuje wyb??r Konrada von Staufena na stanowisko z-cy sekretarza generalnego OPM budzi ogromne kontrowersje. Staufen podobnie, jak SG diuk Piotr Ko??ci??ski jest obywatelem Ksi─?stwa Sarmacji, co stwarza obawy o zr????nicowanie lini politycznej OPM i podporz─?dkowanie organizacji interesom Ksi─?stwa.

Najwy??sze w??adze Dreamlandu, naszego sojuszniczego kr??lestwa, wyda??y o??wiadczenie nast─?puj─?cej tre??ci:

Korona Kr??lestwa Dreamlandu oraz Rz─?d Kr??lewski wyra??aj─? zdziwienie faktem wyboru na Zast─?pc─? Sekretarza Generalnego OPM osoby z tego samego pa??stwa co Sekretarz Generalny. Sprzeciwia si─? to, naszym zdaniem, dobrym obyczajom. Mamy nadziej─?, ??e nie b─?d─? one ??amane w przysz??o??ci - a przede wszystkim, ??e sytuacja zaistnia??a po pi─?tkowym szczycie nie spowoduje faktycznej dominacji Ksi─?stwa i interes??w sarmackich w strukturach Organizacji.

(-) Jubei baronowa d’Archien-Krieg
Regent Kr??lestwa

(-) Martin markiz van Buuren
Premier Rz─?du Kr??lewskiego

Co wi─?cej w wyborze zast─?pcy Sekretarza Generalnego OPM wzi─?─? mog??y udzia?? jedynie pa??stwa maj─?ce swoich przedstawicieli na II zje??dzie OPM, kt??ry odby?? si─? niedawno w Warszawie.

Niedomokratyczny wyb??r, w kt??rym nie dano wypowiedzie─? si─? wszystkim cz??onkom OPM, wbrew dekretowi Kr??la Armina Frederika i w niezgodzie z polityk─? naszego najwa??niejszego sojusznika. Pytanie, czy mo??na by??o zepsu─? jeszcze wi─?cej?

ZDRAJCA zast─?pc─? Sekretarza OPM Andre van Starck 29, czerwiec

Konrad von Staufen, obywatel Sarmacki, zosta?? w pi─?tek (27.06.2008) wybrany zast─?pc─? sekretarza generalnego Organizacji Polskich Mikronacji.

Decyzja Sekretarza Piotra Ko??ci??skiego

Zg??oszono dw??ch kandydat??w: Bruthus Perun (Wandystan) i Konrad von Staufen (Sarmacja). Wi─?kszo??ci─? g??os??w Przedstawiciele siedmiu cz??onk??w OPM wskazali na Konrada Staufena.
Dlatego, dzia??aj─?c zgodnie z Kart─? OPM, powo??uj─? Konrada von Staufena na stanowisko Zast─?pcy Sekretarza Generalnego OPM.

Konrad von Staufen uznawany jest w Kr??lestwie Scholandii za persona non grata. Zgodnie z dekretem Jego Kr??lewskiej Mo??ci Armina Frederika zosta?? uznany zdrajc─? narodowym i pozbawiony obywatelstwa oraz tytu??u hrabiowskiego. Z uwagi na rang─? sprawy warto przytoczy─? ca??─? tre??─? dekretu JKM:

 

Dekret nr 4/2007 z dnia 16. stycznia 2007

W zwiazku z dokonanym przez Konrada von Staufen, bylego hrabiego Adalberty,aktem zdrady narodowej, poprzez nieupowaznione podjecie tajnych negocjacji zobcym panstwem, w zwiazku ze zlamaniem praw Krolestwa Scholandii przezprzyjecie obywatelstwa Ksiestwa Sarmacji, w zwiazku ze sprzeniewierzeniemsie Kodeksowi Etycznemu schlachty scholandzkiej oglaszam co nastepuje:
1. Konrad von Staufen zostaje z dniem dzisiejszym pozbawiony tytulu
szlacheckiego teraz i na zawsze
2. Konrad von Staufen traci, agodnie z Konstytucja, automatycznie
obywatelstwo Krolestwa Scholandii
3. Konrad von Staufen zostaje ogloszony renegatem, panstwo scholandzkie
wyrzeka sie wszelkich oficjalnych i nieoficjalnych kontaktow z nim i goraco
prosi swoich obywateli jak tez sojusznikow, by traktowac te osobe jako
nieistniejaca w wirtualnym swiecie.
4. Majatek Konrada von Staufen ma zostac natychmiast zabezpieczony przez
Bank Scholandzki, jego konto zlikwidowane a Sad Krolewski ma rostrzygnac o
wykorzystaniu w przyszlosci tego majatku na rzecz Krolestwa.

(-) Armin Frederik, Krol Scholandii

Przez okres swojego pobytu w Scholandii von Staufen by?? postaci─? niezwykle kontrowersyjn─?, doprowadzi?? do skandalu dyplomatycznego z Wandystanem, znany by?? tak??e z koniunkturalizmu politycznego, co zosta??o prze??miewczo ukazane w powie??ci “Don Dudone”.

Mianowanie von Staufena, w ??wietle dekretu Armina Frederika, mo??na uzna─? za cios wymierzony w Scholandi─? i musi by─? uznane za pora??k─? naszej dyplomacji. Co wi─?cej, wg s????w Bruthusa Peruna kontrkandydata von Staufena do stanowiska zast─?pcy sekretarza, scholandzki renegat zosta?? wybrany w co najmniej niejasnych okoliczno??ciach.

 

Konflikt na linii Austro-W─?gry - Rotria Mateusz Walczak 26, czerwiec

W ostatnich dniach nar??s?? ogromny konflikt pomi─?dzy Austro-W─?grami a Rotri─?. Konflikt zacz─??? si─? od bardzo emocjonalnej wypowiedzi Premiera, a sko??czy?? na zagro??eniu konkordatu i ostrej wymianie zda??.

Zacznijmy od pocz─?tku.┬á Pod koniec maja premierem A-W zosta?? Otto von R??telheld - osoba postrzegana jako bardzo kontrowersyjna, ale te?? twarda i bardzo pracowita. Oczywi??cie, sam fakt tej nominacji wywo??a?? niema??e dyskusje.

Sama sprawa konflikt zacz─???a si─? od┬á wypowiedzi Premiera, kt??ry zapowiedzia??, ??e zrywa konkordat z Rotri─?. Oczywi??cie ta wypowied?? by??a bezprawna - to Monarcha wypowiada konkordat, zgodnie z umow─? zawart─? przez obydwie strony.

Potem nast─?pi??a niesamowita burza argument??w. Rotria w odpowiedzi zaalarmowa??a, ??e rz─?d A-W chce zniszczy─? Ko??cio??a. Rz─?d ripostowa?? m??wi─?c, ??e “Rotria nie jest Pa??stwem Ko??cielnym, jest to jedynie ironiczny przyk??ad jak pod p??aszczykiem religii mo??na dorobi─? si─? i jak dzi─?ki religii mo??na wp??ywa─? na rz─?dy i narody. Rotria nie pe??ni ??adnej misji, gdy?? od momentu podpisania Konkordatu, nie zrobi??a nic dla obywateli, ale za to bardzo du??o dla siebie.”(wypowied?? premiera z dnia 24.06, fragment).

Sprawa posz??a zdecydowanie za daleko, w zwi─?zku z czym zdanie zabra?? Cesarz i Kr??l A-W Franciszek J??zef II. Oto jego o??wiadczenie:

“Pragn─? sprostowa─? informacj─?, jakoby Konkordat zosta?? zerwany. Jak m??wi Ugoda w art. 3.: “┬ž. 4. Monarcha mo??e zawiera─? i wypowiada─? umowy mi─?dzynarodowe.” Zatem to, ??e Pan premier sobie powiedzia??, ??e zrywa Konkordat nie ma ??adnego znaczenia prawnego. Jest mi po prostu wstyd za to, ??e Premier nie zna naszego prawa. Daj─? Premierowi c. i k. Rz─?du czas do soboty tego tygodnia na wycofanie si─? z wszelkich bezprawnych proces??w. Je??eli to nie nast─?pi, Premier, zgodnie z Dekretem o Rz─?dzie, b─?dzie zobowi─?zany przeze mnie do z??o??enia dymisji.

Jako Monarcha wiele razy podejmowa??em r????ne decyzje, czasem popierane, czasem krytykowane. Nie pozwol─? jednak na to, by w??adze naszego pa??stwa dobiera??y sobie same wedle ??yczenia prawo dla w??asnych cel??w politycznych. Cel nigdy nie u??wi─?ca ??rodk??w. I mam nadziej─?, ??e nasz Rz─?d sobie o tym przypomni.”

Ultimatum zosta??o postawione i sprawa wygl─?da powa??nie. Konkordat wci─??? obowi─?zuje, ale sprawa wygl─?da na zagro??on─?. W ankiecie prowadzonej na stronie A-W 42 % os??b opowiada si─? za wypowiedzeniem konkordatu, za?? 58% przeciw.

Przy okazji tego zamieszania Premier zwr??ci?? uwag─? na dot─?d niezauwa??alny problem. W swoim or─?dziu powiedzia?? o niskim poziomie reprezentant??w Rotrii czy ingerencji w??adz tego pa??stwa w sprawy A-W. Otto von R??telheld zwr??ci?? te?? uwag─? na to, ??e brak jest jakiejkolwiek ewangelizacji, kaza?? czy homilii, jak to kiedy?? by??o.

W??adze PK nie pozostaj─? d??u??ni O. von R??telheldowi, nazywaj─?c go “??enuj─?cym”, “rasist─?”. Warto zwr??ci─? uwag─?, ??e na stronie g????wnej pojawi?? si─? tekst autorstwa Kamerlinga Rotrii:

Rotria wszystko zrobi by ratowa─? sw??j dorobek pa??stwowy. Pracowali??my d??ugo by odda─? si─? w r─?ce HERETYKA. EGOISTY. NIE POZWOLIMY BY ZNISZCZONO NASZ KRAJ.

Kard Donald Klaus von Dreml
Kardyna?? Ko??cio??a Rotrii
KAMERLING ROTRII

Te mocne s??owa oddaj─? jeszcze bardziej jak dramatyczna sytuacja panuje w A-W. Ostatnim, kt??ry chcia?? ratowa─? sytuacje jest MSZ A-W Vidor Simon. W opublikowanym wczoraj o??wiadczeniu mo??na przeczyta─?: “[...]Pragn─? zapewni─?, ??e konkordat - jako umowa mi─?dzynarodowa nadal obowi─?zuje. Co do zachowania dostojnik??w Rotrii mog─? okre??li─? ich dzia??ania jednym s??owem - panika.[...]”

O wypowied?? dla SAP poprosi??em Miklosa ur Vay, MSW A-W:

Ot????. Zacznijmy od tego jaki przydomek da??a sobie Rotria : Pa??stwo Ko??cielne. Jednak powiedzmy sobie szczerze - ten przymiotnik “ko??cielny” okre??la jedynie tytu??y w??adz Rotryjskich i spos??b zdobywania wp??yw??w w innych krajach - gdy kto?? robi co?? co nie jest po my??li dla Rotrii to odrazu jest heretykiem i pr??buje zniszczy─? Rotri─?. Prosz─? si─? zastanowi─? czy tak robi Ko??ci???? w tzw. Realu? Ja naprawd─? jestem gorliwym katolikiem i dam g??ow─?, ??e wiele os??b z mojego Rz─?du r??wnie?? jest, ale osobi??cie nie zgadzam si─? na mieszanie Ko??cio??a Katolickiego do cel??w politycznych, cho─?by tak ma??o wa??nych jak spraw v-??wiata. Serdecznie Panu dzi─?kuj─? za dociekliwo??─?, za rzetelno??─? i szukanie prawdy u ??r??d??a, a nie tworzenie wydumanych teori tak jak robi─? to niekt??e zagraniczne gazety oraz licz─? na to, i?? mieszka??cy Scholandii g??─?boko przemy??l─? t─? spraw─? i nie dadz─? si─? zwie??─? czczemu gadaniu w??adz “PK” Rotrii. Pragn─? r??wnie?? wskaza─?, ??e warto przyj??e─? si─? sposobowi wypowiedzi w??adz Rotrii. Ich ton i spos??b wypowiedzi nie przystoi dyplomatom.
Podsumowuj─?c - mimo zagro??enia konkordatu do jego zerwania zapewne nie dojdzie ze strony A-W, co pokazuje dyplomatyczna i wywa??ona postawa JCKM Franciszka J??zefa II. Mimo uporczywo??ci ze strony rz─?du my??l─?, ??e nic nie wsk??ra. Ciekaw jestem natomiast, czy FJ II odwo??a rz─?d? A je??li nie, to jak b─?d─? si─? uk??ada??y dalsze relacje na linii A-W - Rotria?