Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
Wakacyjne chamstwo

Trwaj─? wakacje - czas wypoczynku, relaksu, oddechu… Ka??dy z nas, v-??wiatowc??w, Scholandczyk??w, chcia??by odpocz─?─? - czy to wyje??d??aj─?c z rodzin─?, czy wybieraj─?c si─? samemu na jakie?? woja??e. Nadszed?? czas wyjazd??w - bliskich, dalekich, a co sie z tym wi─???─? cz─?sto odci─?cie od Internetu w tym czasie. A przecie??, je??li jedziemy na urlop, to nie na 1-2 dni, ale najcz─???ciej na tydzie??, czy nawet dwa, a mo??e i wi─?cej, w zale??no??ci od miejsca, d??ugo??ci podr????y, etc.

Jednak nie dyskusja nad miejscami wyjazd??w Scholandczyk??w ma by─? sednem mojego artyku??u. W??a??ciwie g????wnym natchnieniem jest ciekawa dyskusja w Parlamencie.

Zacz─???o si─? od interpelacji Marcina Landeckiego. Pose?? LS zada?? pytanie Ministrowi Finans??w i Gospodarki, Krystianowi Gmurkowi czy i w takim terminie zamierza przedstawi─? przed parlamentem sprawozdanie bud??etowe. MFiG odpowiedzia??, ??e zrobi to jak najszybciej, jednak zwr??ci?? uwag─? na to, ??e wg prawa sprawozdanie powinno zosta─? z??o??one do 7 dnia miesi─?ca (czyli do wczoraj) i wspomnia??, ??e o urlopach nic nie wspominaj─?.

I tutaj pojawia si─? problem. Czy powinni??my sztywno i twardo trzymac si─? prawa czy te?? by─? cz??owiekiem i zrozumie─?? Co w??a??ciwie zrobi─? w takiej sytuacji? I czy K. Gmurek powinien pobiera─? pensje?

Oczywi??cie, tok rozumowania M. Landeckiego wyra??a, ??e nikt nie powinien je??dzi─? na urlopy, bo przecie?? Scholandia jest wa??niejsza od wsp??lnego rodzinnego wypoczynku, Scholandia jest wa??niejsza od reala, wszystko jest przy Scholandii niewa??ne.

Tak, ka??dy z nas wchodz─?c w nasze szeregi musi by─? ??wiadomy, ??e bycie Scholandczykiem to niesamowity przywilej, ale niesie te?? za sob─? obowi─?zki. Przywilej w??asnej realizacji, poznania innych, porozmawiania, potworzenia. Obowi─?zki - bo co?? trzeba w tej Scholandii robi─?, a nie tylko je??─? i remontowa─? domek.

Scholandia natomiast musi znale??─? sobie miejsce w szeregu po??r??d realnych obowi─?zk??w. Wi─?kszo??─? Scholandczyk??w doskonale rozumie, ??e real jest wa??niejszy od wirtuala. Niestety, w mniejszo??ci jest Marcin Landecki, kt??ry najch─?tniej, ratuj─?c jak najwi─?cej pieni─?dzy z bud??etu, odebra??by urlopowiczom pensje, bo “przecie?? nic nie robi─?”.

Wchodzimy w tym momencie w istn─? paranoje - czyli np. realni nauczyciele nie mog─? pobiera─? pensji za miesi─?ce wakacyjne, bo s─? na urlopach? Nauczyciele maj─? (przepraszam za dosadne wyra??enie, ale nic bardziej oddaj─?cego sytuacje s??owa nie znajduj─?) zdycha─? w lipcu i sierpniu? Za co maj─? je??─??

Ka??dy ma prawo do urlopu realnego, ka??dy ma prawo do urlopu wirtualnego. Nie mo??emy obcina─? pensji - mo??e by─? akurat tak, ??e te osoby mog─? przez to umrze─? lub wprowadzi─? swoj─? posta─? w taki stan, ??e bez kredyt??w, po??yczek nie da rady wyci─?gn─?─? sw??j stan zdrowotny na prost─?.

Oczywi??cie, nie mo??emy popa??─? w szale??stwo - to nonsens, je??li w ci─?gu czteromiesi─?cznej kadencji pose?? na urlopie sp─?dza miesi─?c. Jednak wg mnie tydzie?? czy dwa “p??atnego” urlopu nale??─? si─? i nikt nie powinien tego negowa─?. Oczywi??cie, nikt tego nie negowa??, opr??cz pos??a - ratownika ka??dej iwonki. Ciekaw jestem, co jeszcze zrobi w celu zmniejszenia deficytu bud??etowego? Mo??e ustali, ??e ka??de wej??cie na stron─? Scholandii kosztuje 5 armin??w? Dlaczego nie wpad?? Pan na to wcze??niej, Panie Po??le?

Podsumowuj─?c. Panie Po??le Landecki - troch─? rozs─?dku, lito??ci i pokory. Ka??dy ma prawo do wypoczynku i akurat nie uwa??am za wielki grzech to, ze Janusz Lis sp????ni?? si─? z raportem. Przecie?? mo??e akurat wypoczywa??? Rozumiem, ??e Pan ma mn??stwo czasu w wakacje, ale nie nale??y go wykorzystywa─? do czepiania si─? wszystkiego, co pobiera z bud??etu pieni─?dze. S─? wakacje, ka??dy wyje??d??a na kr??cej czy d??u??ej. I zamiast narzeka─? na to, ruszy??bym z aktywno??ci─?. Zamiast sk??─?da─? denne interpelacje - po??wi─?ci??bym ten czas na pomys??ow─? inicjatyw─?. Prosz─? si─? zastanowi─?…


4 Responses to “Wakacyjne chamstwo”


 1.   Landecki Says:

  Panie Walczak!

  To ja na Pana miejscu zaj─??? bym si─? jak─??? inicjatyw─?.
  Ja na ich brak nie narzekam.
  MOZE POMYSLI PAN O Z?üOTYCH ELFACH?
  Poza tym prosz─? Pana prosz─? nie pisa─? bzdur, ??e ja jestem Pos??em LS.
  LS nie jest ??adn─? parti─?, by??a jedynie komitetem wyborczym wyborc??w. Na drugi raz prosz─? pisa─? prawd─?.
  Prosz─? Pana: Dura Lex, sed Lex.
  Pan Gmurek mia?? 7 dni na wys??anie sprawozdania bud??etowego. Nie zrobi?? tego, a konstytucja wyra??nie m??wi, ??e ma si─? na to tydzie??. Je??eli Pan Gmurek by?? na urlopie, to czemu pensj─? pobiera???
  ZAJMIJ SI─? PAN CZYM?╣ PO??YTECZNYM :)

 2.   Janusz Lis Says:

  Panie Posle, jak Pana czytam, to az chce mi sie startowac w wyborach do Palamentu. Niechze Pana poziom wypowiedzi zacznie odpowiadac powadze urzedu, ktory Pan sprawuje. Wszak jest Pan wicemarszalkiem Parlamentu, a to zobowiazuje!

 3.   Andre van Starck Says:

  Przepisy konstytucji, najwa??niejszego aktu w pa??stwie, jednak bezsprzecznie wygrywaj─? z potrzeb─? urlopowania. KRS jest kilkuosobowy, a minister wyznacza na czas swojej nieobecno??ci zast─?pce. Pos??owi Landeckiemu na pewno nie brak w sprawie rozs─?dku, raczej brak??w szuka??bym gdzie indziej…

 4.   Pakulski Says:

  Chamstwem jest u??ywanie takiego s??owa w odniesieniu do wice Marsza??ka Parlamentu Kr??lestwa przez Marsza??ka tego?? organu! Stanowisko zobowi─?zuje do wzniesienia si─? ponad rynsztokowy j─?zyk!

Leave a Reply