Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
Nowy design Scholandii Andre van Starck 25, lipiec

Marcin Po??piech zobowi─?za?? si─? na dzisiejszym czacie przedstawi─? oczekiwan─? od roku przez Scholandczyk??w niespodziank─?. W kameralnym gronie kilku przyby??ych go??ci by??o ??wiadkami spe??nienia tej obietnicy. A co si─? okaza??o niespodziank─??

Jest ni─? projekt nowego designu strony g????wnej Kr??lestwa autorstwa hrabiego Chojnackiego - obywatela Ksi─?stwa Sarmacji. Wykonawcy nale??─? si─? ogromne podzi─?kowania, kt??rych cz─???─? winni jeste??my tak??e Marcinowi Po??piechowi za to, ??e podj─??? si─? trudu znalezienia projektanta.

Design wydaje si─? wielce innowacyjny i z pewno??ci─? wyr????nia si─? w por??wnaniu z innymi stronami polskich mikronacji. Sama za?? strona wizualna zd─???y??a budzi─? ju?? mieszane uczucia. Pierwsze wra??enie, to tylko u??amek ca??ej warto??ci, ale autorowi wiadomo??ci strona wydaje si─? zar??wno funkcjonalna jak i po prostu ??adna.

Ciekawe jak─? opinie o projekcie wyrobi─? sobie mieszka??cy Kr??lestwa.

Mateusz Walczak zosta?? wybrany nowym Marsza??kiem Parlamentu, a Krystian Gmurek desygnowany na Premiera KRS. Dzi?? odby??a si─? uroczysta Inauguracja Parlamentu XVII Kadencji Kr??lestwa Scholandii.

Przypomnijmy, ??e w dniach 12-15 czerwca odby??y si─? wybory, w kt??rych triumfowa??a Scholandzka Partia Demokratyczna, uzyskuj─?c 77,4 % g??os??w. W sumie na kandydat??w SPD oddano 24 g??osy, a poszczeg??lni kandydaci uzyskali nast─?uj─?ce wyniki:

1) mgr net. Krystian S. Gmurek, Baron z Gmurowa - 5 g??os??w (16,1 %)
2) Mateusz Walczak, Hrabia Walczakopola - 5 g??os??w (16,1 %)
3) Kamil Magnus, Baron - 1 g??os (3,22 %)
4) dr dr net. Piotr Jab??o??ski, Kawaler - 13 g??os??w (42 %)

Jedyn─? opozycj─? do SPD, po rozwi─?zaniu Nowej Demokracji, pozosta??a Lepsza Scholandia. Jedyny kandydat z ramienia tego KWW otrzyma?? 7 g??os??w, co stanowi??a 22,6 % wszystkich oddanych g??os??w.

Warto doda─?, ??e frekwencja wynios??a 61,1 %, czyli spo??r??d 36 uprawnionych do g??osowania 24 skorzysta??o z mo??liwo??ci oddania g??osu. W??r??d tych g??os??w znalaz??y si─? 4 podw??jne i 6 potr??jnych.

Na dzisiejszej inauguracji stawili si─? nowowybrani pos??owie, pos??owie minionej kadencji na czele z Marsza??kiem Marcinem Po??piechem, Cz??onkowie ust─?puj─?cego rz─?du z Premierem Januszem Lisem, Szef Kancelarii Koronnej oraz Jego Kr??lewski Majestat Ulryk Dariusz Scholandzki. W??r??d pos????w XVII kadencji zabrak??o jedynie barona Kamila Magnusa.

Po uroczystym ??lubowaniu,┬á mow─? podsumowuj─?c─? prac─? Parlamentu wyg??osi?? ust─?puj─?cy Marsza??ek, Margraf Marcin Po??piech. Przypomnia??, ??e uchwalono 16 ustaw (8 nowelizacji, 4 nowe i 4 bud??etowe), uchwa??─? ws. usuni─?cia s─?dziego T. Wolnego oraz zmodyfikowany Regulamin Parlamentu. Podsumowa?? te cztery miesi─?ce za udane, a na koniec dzi─?kowa?? pos??om XVI kadencji, a swoim nast─?pcom ??yczy?? powodzenia w daslzej pracy.

Chwil─? p????niej SPD zaproponowa??a kandydatur─? Hrabiego Mateusza Walczaka na funkcje Marsza??ka Parlamentu. Kandydatura zosta??a zaakceptowana przez pos????w dzi─?ki trzem g??osom za pos????w Jab??o??skiego, Gmurka i Landeckiego. Sam zainteresowany wstrzyma?? si─? od g??osu.

Nast─?pnie dosz??o do g??osowania nad kandydatur─? Wicemarsza??ka Parlamentu. Nowy Marsza??ek zaproponowa?? Kawalera Marcina Landeckiego, kt??ry zosta?? tak??e zosta?? wybrany przez trzech pos????w - Jab??o??skiego, Gmurka i Walczaka, przy swoim wstrzymuj─?cym g??osie .

Kolejny punktem programu inauguracji by??o odwo??anie dotychczasowego rz─?du. tekst dymisji, w imieniu odchodz─?cego KRS, wyg??osi?? Ksi─???─? Janusz Lis. Chwil─? p????niej poznali??my nowego premiera - desygnacje z r─?k Kr??la Ulryka Dariusza Scholandzkiego otrzyma?? baron Krystian Gmurek.

Na koniec tradycyjn─? Mow─? Tronow─? wyg??osi?? Kr??l - WKM Ulryk Dariusz Scholandzki. Na pocz─?tku gratulowa?? osi─?gni─?─? Rz─?du Janusza Lisa, jednak zwr??ci?? uwag─? na niedoci─?gni─?cia. Zach─?ci?? te?? nowy rz─?d i wszystkich obywateli do tego, by rozrusza─? Promocje. Jak sam powiedzia?? “Za promocj─? odpowiedzialni jeste??my wszyscy wi─?c i ka??dy obywatel powinien pom??c w tej kwestii.”. Kr??l przypomnia?? o istnieniu Realnego Konta Bankowego i zach─?ci?? do wp??at. Na zako??czenie pogratulowa?? dotychczasowych osi─?gni─?─? Parlamentu i ??yczy??, by nowi pos??owie dzia??ali z podobnym zaanga??owaniem: “…b─?d─? pracowa─? dla dobra nas wszystkich, wszystkich przede wszystkim dla dobra Kr??lestwa Scholandii.┬á ”

Tym samym zako??czy??a si─? inauguracja Parlamentu. Na dniach mo??na si─? spodziewa─? expose Premiera Gmurka.

Po Inauguracji poprosi??em o wypowied?? nowego wicemarsza??ka Parlamentu - kaw. Marcina Landeckiego:

Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni czytelnicy SAPu,

przed chwil─? dane by??o mi z??o??enie ??lubowania poselskiego┬á oraz wybranie mojej skromnej osoby na
wicemarsza??ka parlamentu XVII kadencji. Zadaj─? sobie w tym momencie pytanie, jaki b─?dzie m??j udzia?? w prace
parlamentu oraz czy poradz─? sobie z pe??nieniem funkcji wicemarsza??ka. Zweryfikuje to czas, jednak ??ywi─? wielk─?
nadziej─?, ??e mi si─? powiedzie. Przy okazji pragn─? pogratulowa─? wybranym Panom Pos??om oraz Panu Hrabiemu Walczakowi
wyboru na Marsza??ka Parlamentu. Jestem r??wnie?? pe??en podziwu mowy wyg??oszonej przez ust─?puj─?cego Marsza??ka Pana Margrafa Marcina
Po??piecha, kt??ry podsumowa?? prace parlamentu minionej kadencji. Dzi─?kuj─? serdecznie.

Wy??cig wyborczy Andre van Starck 11, czerwiec

W wyborach do Parlamentu, kt??re zaczn─? si─? ju?? jutro, startuje 5 kandydat??w. Po niezwykle skomplikowanych obliczeniach matematycznych z zastosowaniem ci─?g??w nieliniowych oznacza to, ??e walka o mandat b─?dzie zaci─?ta jak jeszcze nigdy dot─?d. Nie mniej, nie wi─?cej.

Z ramienia SPD wystartuje 4 kandydat??w, a o zg??oszenie samego siebie zadba?? Marcin Landecki z “Lepszej Scholandii”. Z du??─? doz─? prawdopodobie??stwa Scholandzka Agencja Prasowa przewiduje, ??e nast─?pny gabinet utworzy SPD, cho─? na tym etapie nie wydaje si─? to jeszcze oczywiste.

O partii dotychczas rz─?dz─?cej nie dowiedzieli??my si─? absolutnie nic. Oczywi??cie jest to w pe??ni zrozumia??e, w pa??stwie rozwini─?tej demokracji nie nale??─? si─? nam wyja??nienia dlaczego najwi─?ksza scholandzka partia zostaje rozwi─?zana oraz dlaczego obecnie rz─?dz─?cy z pod znaku eks-ND nie chc─? ubiega─? si─? o reelekcje. Ca??e szcz─???cie nikt te?? o to nie pyta. Szacunek nale??ny obywatelowi i tak cz─?sto wspominana “polityka informacyjna” realizuj─? si─? wreszcie w najlepszym wydaniu.

Zastanawia tylko jedno… w??a??ciwie troch─?… Czy Scholandia ju?? zawsze dzi─?ki si??om absolutu b─?dzie rz─?dzona przez ??wiat??─? SPD? Czy wreszcie ludzie skupieni wok???? obozu by??ej ND pozwol─? na budow─? lepszej Scholandii? Mo??e ku wytchnieniu wi─?kszo??ci porzuc─? jakiekolwiek zaanga??owanie lub nawet ku uciesze ludu opuszcz─? nasz kraj?

Jednak zastanawia du??o.