Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
[Pomys??] Rozw??j miejscowo??ci szlachty

Scholandzka Szlachta, opr??cz podw??jnych lub potr??jnych g??os??w, nie ma praktycznie ??adnego przywileju. Owszem, powinna by─? tytu??owana wg nazewnictwa zawartego w najstarszym obowi─?zuj─?cym dekrecie Kr??la Armina Frederika, z dnia 02.10.2002 r. Dekret jest dobry, natomiast brakuje tytu??u Kawalera, kt??ry zosta?? ustalony w my??l nowej Konstytucji. Ale wracaj─?c do samego nazewnictwa Ô?? takowe istnieje i dobrze, natomiast na LD bardziej elastyczne jest m??wienie per Pan czy Pani.

 

W maju zesz??ego roku kr??l Armin Frederik w porozumieniu z Si??ami Zbrojnymi podj─??? decyzje o utworzeniu i rozlokowaniu na mapie Scholandii miejscowo??ci, kt??rych nazwy pochodz─? od nazwisk arystokracji i szlachty scholandzkiej. Miejscowo??ci te by??y potrzebne do rozlokowania wirtualnych ??o??nierzy. I tak zosta??a opublikowana mapa, kt??ra ju?? standardowo nie znalaz??a miejsca na stronie Scholandii. Na mapie tej widzimy takie miejscowo??ci jak Izdebno, Skyborg, Taurida, Dudlone, Kwiatkostadt czy Dr─???kiewice. Tam??e w??a??nie zosta??y rozlokowane r????ne wojskowe garnizony. Wg mnie jednak utworzenie tych miast nie powinno si─? ogranicza─? tylko do rozlokowania garnizon??w i formy nagrody.

 

W tytule mowa o pomy??le rozwoju tych miast. Na czym mia??aby polega─??

 

Miasta by??y potrzebne armii, ale przecie?? r??wnie dobrze mo??na wykorzysta─? je jako miejscowo??ci wypoczynkowe i ??wietne miejsce do archiwizacji informacji o danym szlachcicu. Naj??atwiej b─?dzie mi operowa─? przyk??adem moim i Ô?żmojegoÔ?Ł miasta Ô?? Walczakopola, kt??ry by?? pierwszym z nowych miast, jakie doczeka??y si─? strony www. Pierwszym i niestety ostatnim.

 

Ka??dy m??g??by wi─?c w pewnym sensie wykupi─? prawa miejskie razem z mapk─? podobn─? do tej z wygl─?dem ka??dego miasta (liczba parcel ogranicza??aby si─? do maks. 10) oraz Dworkiem Szlacheckim zamiast Ratusza. Ca??o??─? trzeba wyceni─? Ô?? oczywi??cie najdro??szy b─?dzie Dworek, kt??ry jednak nale??y wprowadzi─? do systemu, my??l─?, ??e z cen─? przynajmniej 3000 armin??w, aby ruszy─? gospodark─?. Szlachcic kupuje sobie miasto z mapk─? i dworkiem i ma je na w??asno??─?. W takim wariancie cena ca??ego miasta musi by─? du??o Ô?? trzeba by to wszystko wyliczy─?. Oczywi??cie nie m??wi─?, ze tak ma by─? Ô?? jest to pomys??, a od pomys??u do jego realizacji projekt ulega najcz─???ciej modyfikacjom. Szlachcic zleca wi─?c wykonanie strony miasta, mo??e i samego dworku. Mo??e umie??ci─? tam sw??j biogram, jakie?? swoje wypowiedzi, ciekawostki. Jednym s??owem Ô?? skarbnica wiedzy o nim. A co z pozosta??ymi parcelami? Szlachcic-w??a??ciciel ziem m??g??by je sprzedawa─? innym Scholandczykom pod budow─? domk??w letnich (uk??on do mniej zamo??nych Scholandczyk??w). Domki musia??yby by─? te?? dodane do systemu, licencja i ikona na mapce Ô?? i jedziemy.

 

Po prostu nie chc─?, aby miasta szlacheckie nie by??y tylko pustymi sloganami na potrzeby armii i nagrody dla szlachty. Bo ka??da nagroda do czego?? zobowi─?zuje Ô?? do poprawianie jeszcze si─?, do ulepszania. Ka??dy dosta?? swoj─? miejscowo??─? Ô?? je??li ma ch─?─?, niech w??o??y w ni─? troch─? armink??w, kt??re najcz─???ciej i tak le??─? bezu??yteczne na jego koncie, niech poka??e, ??e nie jest tylko dr─???kiewiczowym starogwardzist─?, kt??ry zupe??nie si─? wypali??. To przecie?? w??a??nie D. Dr─???kiewicza jako pierwszy otwarcie zwr??ci?? uwag─? na problem lenistwa w wy??szych sferach.

 

Teraz przeanalizujmy plusy i minusy powy??szego pomys??u. W??r??d plus??w niew─?tpliwe pobudzenie szlachcic??w do dzia??a?? jakichkolwiek. Ponadto na zdrowie gospodarki wp??ynie wt??oczenie do niej niema??ych sum armin??w, kt??re przecie?? zostan─? wp??acone do Skarbu pa??stwa, a st─?d b─?d─? mog??y i??─? np. na nowe inicjatywy i prac─? Ministerstw. Kolejnym plusem b─?dzie fakt, ??e pojawi─? si─? nowe strony, nowe budynki (dworki, domki letnie), a tak??e urealnienie takiego stanu rzeczy. Przyk??adowo, Kr??l, chc─?c wyjecha─? na urlop, zmienia zameldowanie z Zamku Kr??lewskiego na Dworek w Dr─???kiewicach, gdzie nie musi si─? martwi─? o ??ywienie (tutaj my??la??em o mo??liwo??ci op??acenia jedzenia w jakiej?? restauracji na czas urlopu).┬á Tak samo Premier - b─?dzie m??g?? wyby─? podczas urlopu ze swojego wirtualnego domku w Scholopolis na rzecz wirtualnego pobytu w Gmurowie, gdy on sam, realnie, b─?dzie le??a?? na ca??kiem realnym piasku, opalaj─?c si─? w promieniach s??o??ca.

Minus zauwa??am jeden, ale jest on tak dobitny, ??e przebija wszystkie plusy przynajmniej dwukrotnie - brak wykonawc??w. Trudno dzi?? o wykonanie ikonki i to jeszcze dw??ch. Obawiam si─?, ??e wersja przedstawiona przeze mnie (mo??liwo??─? sp─?dzania urlop??w w miastach szlacheckich bez martwienia si─? o ??ywienie) jest te?? chyba nierealna. By─? mo??e jakie?? modyfikacje pomog─? to zmieni─?. No i c????, czy znajd─? si─? webmasterowie, kt??rzy wykonaliby strony szlacheckie? Szczerze w to w─?tpi─?. A nawet je??li, to b─?d─? na s??abym pu??apie.

┬áZapraszam doi dyskusji. Pomys?? jest dobry, realizacja nie musi by─? na ju??, mo??e przecie?? poczeka─?, zreszt─?, taki projekt (jakby nie patrze─?, na og??lnoscholandzk─? skal─?) wymaga zaanga??owania wielu os??b - grafik??w, webmaster??w, systemowc??w no i samych szlachcic??w, kt??rzy stanowi─? dobitn─? wi─?kszo??─? spo??ecze??stwa. Czy ten projekt si─? uda? Uda, je??li ka??dy, kogo powy??ej wymieni??em jak─? grup─? spo??eczn─?, zaanga??uje si─?. Z tym jest ostatnio bardzo trudno, ba, od d??uzszego czasu, ale jako?? moja nadzieja jeszcze nie umar??a. A jak wiadomo, ta umiera ostatnia…

 

walc


3 Responses to “[Pomys??] Rozw??j miejscowo??ci szlachty”


 1.   Janusz Lis Says:

  Zaczne od poczatku, czyli od zdania rozpoczynajacego ten artykul:
  \”Scholandzka Szlachta, opr??cz podw??jnych lub potr??jnych g??os??w, nie ma praktycznie ??adnego przywileju.\”
  Po pierwsze, jesli mamy byc precyzyjni podwojne czy potrojne glosy maja jedynie Ksiazeta, Markgrafowie oraz odznaczeni medalem Sw. Ulryka I klasy. Szlachta zas to tez Hrabiowie, Baronowie, Baroneci oraz Kawalerzy. Nie moge sie tez zgodzic z przekazem, jaki sugeruje to zdanie. Fakt, ze jedna osoba zyskuje prawo glosu w najwazniejszej dla Scholandii sprawie dwoch, czy trzech \”normalnych\” obywateli nie jest blahostka. To wielkie wyroznienie i odpowiedzialnosc, bo w koncu posiadajacy wielokrotne glosy maja niesamowity wplyw na to, jak wyglada scena polityczna, zwlaszcza teraz, gdy proporcje osob z wielokrotnymi glosami, do osob z glosami pojedynczymi jest tak zaburzona.
  Kolejna sprawa, to sytuacja w jakiej znajduje sie teraz Scholandia. Sytuacja, na ktora autor artykulu powolywal sie tak czesto w trakcie sporow z Marcinem Landeckim w Parlamencie. Stworzenie dodatkowych miast \”szlacheckich\” spowoduje tylko i wylacznie opustoszenie i tak juz pustych miast otwartych.
  Nie jestem tez tak entuzjastycznie nastawiony do argumentu, ze wprowadzenie dodatkowych miast spowoduje zwiekszenie aktywnosci starej gwardii, do ktorej w koncu sam sie zaliczam. Naszym problemem nie jest to, ze jestesmy malo wyrozniani, lecz to, ze sprawy pozascholandzkie staja sie dla nas wazniejsze. Czesto tez pojawia sie normalne znudzenie, ktorego nie rozwiaze miasto naszego imienia. Jesli emeryci tacy jak ja sami nie zechca wziac sie do roboty, to nic ich do tego nie zmusi.

 2.   Mat Max Says:

  Nie jest to z??y pomys?? sam w sobie, ale zgadzam si─? z tym, na co uwag─? zwr??ci?? ju?? Janusz. Niemniej, strony miejscowo??ci by??yby bardzo przydatne, i stanowi??yby pewnego rodzaju baz─? do podsumowania dorobku os??b, kt??rym te miejscowo??ci zosta??y przyznane. Co?? pomi─?dzy stron─? miasta, a stron─? mieszka??ca, kt??r─? kiedy?? proponowa?? pan Mordecki ;]

 3.   Andre van Starck Says:

  Po drobnych modyfikacjach pomys?? jest ??wietny. Szlachcic mia??by miasto folwarczne, gdzie m??g??by rozwija─? swoje firmy (dw??r-folwark, m??g??by by─? po prostu odmian─? firmy, produkuj─?cej np. zbo??e, czy owoce). Mieszka??by za?? tak jak dotychczas w mie??cie, a te dodatkowo zyska??yby wyprowadzaj─?c z ich terytori??w sporo cennych, a zaj─?tych teren??w.

  Oczywi??cie, przy okazji same miasta r??wnie?? powinny mie─? wi─?ksz─? pojemno??─?.

  Konkluduj─?c, pomys?? fajny, jak wiele innych, i w dzisiejszej Scholandii nie doczeka si─? realizacji, je??li nie b─?dzie zmian w sk??adzie systemowc??w. Ju?? zadane przeze mnie publicznie pytanie, kt??re nie zyska??o odpowiedzi samo w sobie o tym ??wiadczy.

Leave a Reply