Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
informacje

Misj─? Scholandzkiej Agencji Prasowej jest przede wszystkim informowa─? i aktywizowa─?. Co przez to rozumiemy?

  • INFORMOWA─?

Ka??dy zdaje sobie spraw─? jak wa??na jest w dzisiejszym ??wiecie informacja.
Ten kto j─? posiada jest wstanie nie tylko by─? na bie??─?co z aktualnymi
wydarzeniami, ale tak??e zyskuje umiej─?tno??─? poruszania si─? w wymagaj─?cym
??wiecie wirtualnego ??ycia. My chcemy by poprzez nasz─? inicjatyw─? ka??dy
otrzyma?? wiadomo??ci w formie zbiorczej, posegregowane i opatrzone
odpowiednim komentarzem.

  • AKTYWIZOWA─?

SAP to nie tylko sucha informacja. Nasi reporterzy zadbaj─? o to, by na
??amach agencji publikowa─? komentarze ludzi polityki i wszystkich tych,
kt??rzy o tocz─?cych si─? w wirtualnym ??wiecie wydarzeniach maj─? najlepsze
informacje i prezentuj─? interesuj─?cy punkt widzenia. Chcemy o??ywia─?
scholandzkie ??ycie poprzez redagowanie sta??ych cykl??w. Cykl??w
najr????niejszych: od lekkich form takich jak ??arty i satyry, przez wywiady,
a?? na kr??tkich formach publicystycznych ko??cz─?c.

Wierzymy, ??e nasza dzia??alno??─? spotka si─? z mi??ym przyj─?ciem Scholandczyk??w
i Wy sami w??─?czycie si─? w prace agencji, cho─?by komentuj─?c pojawiaj─?ce si─?
informacje, czy mo??e nawet pr??buj─?c samemu stworzy─? sw??j w??asny cykl na jej
??amach.

Scholandzka Agencja Prasowa