Scholandzka Agencja Prasowa

By informowa─? i aktywizowa─?
ZDRAJCA zast─?pc─? Sekretarza OPM

Konrad von Staufen, obywatel Sarmacki, zosta?? w pi─?tek (27.06.2008) wybrany zast─?pc─? sekretarza generalnego Organizacji Polskich Mikronacji.

Decyzja Sekretarza Piotra Ko??ci??skiego

Zg??oszono dw??ch kandydat??w: Bruthus Perun (Wandystan) i Konrad von Staufen (Sarmacja). Wi─?kszo??ci─? g??os??w Przedstawiciele siedmiu cz??onk??w OPM wskazali na Konrada Staufena.
Dlatego, dzia??aj─?c zgodnie z Kart─? OPM, powo??uj─? Konrada von Staufena na stanowisko Zast─?pcy Sekretarza Generalnego OPM.

Konrad von Staufen uznawany jest w Kr??lestwie Scholandii za persona non grata. Zgodnie z dekretem Jego Kr??lewskiej Mo??ci Armina Frederika zosta?? uznany zdrajc─? narodowym i pozbawiony obywatelstwa oraz tytu??u hrabiowskiego. Z uwagi na rang─? sprawy warto przytoczy─? ca??─? tre??─? dekretu JKM:

 

Dekret nr 4/2007 z dnia 16. stycznia 2007

W zwiazku z dokonanym przez Konrada von Staufen, bylego hrabiego Adalberty,aktem zdrady narodowej, poprzez nieupowaznione podjecie tajnych negocjacji zobcym panstwem, w zwiazku ze zlamaniem praw Krolestwa Scholandii przezprzyjecie obywatelstwa Ksiestwa Sarmacji, w zwiazku ze sprzeniewierzeniemsie Kodeksowi Etycznemu schlachty scholandzkiej oglaszam co nastepuje:
1. Konrad von Staufen zostaje z dniem dzisiejszym pozbawiony tytulu
szlacheckiego teraz i na zawsze
2. Konrad von Staufen traci, agodnie z Konstytucja, automatycznie
obywatelstwo Krolestwa Scholandii
3. Konrad von Staufen zostaje ogloszony renegatem, panstwo scholandzkie
wyrzeka sie wszelkich oficjalnych i nieoficjalnych kontaktow z nim i goraco
prosi swoich obywateli jak tez sojusznikow, by traktowac te osobe jako
nieistniejaca w wirtualnym swiecie.
4. Majatek Konrada von Staufen ma zostac natychmiast zabezpieczony przez
Bank Scholandzki, jego konto zlikwidowane a Sad Krolewski ma rostrzygnac o
wykorzystaniu w przyszlosci tego majatku na rzecz Krolestwa.

(-) Armin Frederik, Krol Scholandii

Przez okres swojego pobytu w Scholandii von Staufen by?? postaci─? niezwykle kontrowersyjn─?, doprowadzi?? do skandalu dyplomatycznego z Wandystanem, znany by?? tak??e z koniunkturalizmu politycznego, co zosta??o prze??miewczo ukazane w powie??ci “Don Dudone”.

Mianowanie von Staufena, w ??wietle dekretu Armina Frederika, mo??na uzna─? za cios wymierzony w Scholandi─? i musi by─? uznane za pora??k─? naszej dyplomacji. Co wi─?cej, wg s????w Bruthusa Peruna kontrkandydata von Staufena do stanowiska zast─?pcy sekretarza, scholandzki renegat zosta?? wybrany w co najmniej niejasnych okoliczno??ciach.

 


10 Responses to “ZDRAJCA zast─?pc─? Sekretarza OPM”


 1.   JKalicki Says:

  Czy kandydatur─? tego Pana - ??w renegata - na zje??dzie nie popar??a reprezentacja Scholandii?

 2.   Mateusz Walczak Says:

  Bardzo mnie zdziwi?? ton artyku??u i jego tytu??. Mo??e przypomn─? okoliczno??ci odej??cia Konrada von Staufena, kt??re przytoczy?? m.in. mnie w trakcie przerwy w obradach II Realnego Szczytu OPM.

  Mianowicie, K. von Staufen umar?? w Scholandii ok. miesi─?c przed zamieszkaniem w Sarmacji. St─?d bardzo go zdziwi??o zachowanie Kr??la Armina. Pragn─? przypomnie─? dla przyk??adu, ??e w niedawnym czasie dwaj obywatele Scholandii odeszli do Dreamlandu i mimo, ??e systemowo wci─??? ??yli (a mo??e i wci─??? ??yj─?) nikt nie odbiera?? im w tak g??o??ny spos??b obywatelstwa, pieni─?dzy z konta…

  Nie zgodz─? si─? r??wnie?? z twierdzeniem autora, ??e wybranie von Staufena na ZSG ma by─? “uznane za pora??k─? naszej dyplomacji”. Jest to twierdzenie nieprawdziwe tym bardziej w ??wietle tego, ??e sam osobi??cie, po dyskusjach z pozosta??ymi cz??onkami naszej scholandzkiej delegacji, w imieniu Kr??lestwa Scholandii zag??osowa??em w??a??nie za t─? kandydatur─?.

  Kolejn─? nie??cis??o??ci─? jest stwierdzenie o “niejasnych okoliczno??ciach” wybrania ZSG. Ot???? nie zosta?? przedstawiony dok??adnie przebieg g??osowanie. Za kandydatur─? K. von Staufena g??osowa??y (kolejno??─? alfabetyczna): Austro-W─?gry, Brugia, Samunda, Sarmacja oraz Scholandia. Natomiast na kandydatur─? Bruthusa Peruna g??os odda??y Dreamland oraz Wandystan. B. Perun, u??ywaj─?c tego zwrotu, mia?? raczej na my??li wypowied?? SG OPM, Piotra Ko??ci??skiego, kt??ry niezbyt dobrze dobra?? s??owa w swojej wypowiedzi, przez co sta??a si─? niejednoznaczna. I tu zacytuj─? t─? wypowied??: “Wi─?kszo??ci─? g??os??w Przedstawiciele siedmiu cz??onk??w OPM wskazali na Konrada Staufena.”

 3.   Andre van Starck Says:

  Jako arystokrata przysi─?ga??em wierno??─? Jego Kr??lewskiej Mo??ci i nie widz─? powodu, bym mia?? si─? nie stosowa─? do jego dekretu. Je??li Scholandia g??osowa??a za t─? kandydatur─? to jest to jedna z najbardziej ha??bi─?cych decyzji w historii naszej polityki zagranicznej.

  Je??li woli Pan Minister wierzy─? w okoliczno??ci przedstawianie przez zdrajc─?, ni?? w decyzj─? Kr??lewskiego Majestatu, to my??l─?, ??e dyskusja jest bezcelowa. W sprawie nie chodzi o to, ??e von Staufen si─? przeprowadzi??, a o to, ??e podj─??? za ??ycia w Scholandii tajne negocjacje z w??adzami Sarmacji. Jasno o tym stanowi dekret.

 4.   Anonim Says:

  A co z wierno??ci─? wobec aktualnie panuj─?cego Kr??la, JKM Ulryka Dariusza Scholandzkiego? Czy??by decyzje przez Niego, i przez Jego Ministra Spraw Zagranicznych powzi─?te, bled??y wobec tego, co w zupe??nie innych okoliczno??ciach powzi─??? JKM Armin Frederik?

  O ile mi wiadomo, suwerenami Kr??lestwa Scholandii s─? Kr??l i Nar??d - i ci, w osobach JKM i konstytucyjnego ministra Kr??lewskiego Rz─?du uznali, i?? nale??y dokona─? takiego, a nie innego wyboru. W ??wietle powy??szej
  retoryki powinno to a?? nadto wystarczy─?.

  Albo bezkompromisowy monarchizm (a Kr??l jest zawsze j e d e n), albo bezkompromisowy demokratyzm. W tym przypadku obydwie opcje przemawiaj─? za g??osowaniem w my??l linii uzgodnionej na Szczycie. Owszem, mo??na si─? nie zgadza─? - jednak w takim przypadku nie mo??na powo??ywa─? si─? na monarchizm i wierno??─? Koronie.

 5.   Andre van Starck Says:

  @Anonim

  Kr??l nie jest ustalony prawnym reprezentantem Scholandii przy OPM. Natomiast zdrada narodowa nale??y zawsze do najci─???szych przewinie??. Je??li JKM Ulryk uwa??a, ??e Konrad von Staufen tak si─? zas??u??y??, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie by go zrehabilitowa─?? Zwr??ci─? mu utracony tytu??, oficjalnie przeprosi─? (ci─?g??o??─? w??adzy pa??stwowej), i mo??e nada─? jeszcze odznaczenie w ramach zado??─?uczynienia. Czyli co, mam rozumie─?, ??e JKM popiera von Staufena, ale uznaje go za zdrajc─??

  Prawo jest prawem i stanowi ono, ??e w??adze Scholandii maj─? si─? wyrzec wszelkich kontakt??w z tym Panem.

  Nie znam poj─?cia bezkompromisowo??ci Panie Anonimie. Sko??czy??y si─? ca??e szcz─???cie czasy, gdy by??a ona uznawana za cnot─?.

 6.   Anonim Says:

  Art. 31. KONSTYTUCJI KR??LESTWA SCHOLANDII
  1. Warunkiem wej??cia w ??ycie akt??w prawa powszechnie obowi─?zuj─?cego na terenie Kr??lestwa Scholandii jest ich og??oszenie na li??cie dyskusyjnej Kr??lestwa Scholandii oraz umieszczenie w publicznie dost─?pnym rejestrze na stronie g????wnej Kr??lestwa Scholandii.

  To ja sie pytam teraz gdzie jest opublikowany “Dekret Kr??lewski nr 4/2007 z dnia 16. stycznia 2007″?

 7.   Mat Max Says:

  Przypomn─? jeszcze tylko, ??e wszystko, czego Konrad von Staufen zosta?? pozbawiony dekretem JKM Armina nie istnia??o ju??, jako ??e KvS faktycznie by?? osob─? ju?? w Scholandii martw─?. O tym w artykule jako?? nie wspomniano.

  Decyzja ta zreszt─? spotka??a si─? z mieszanymi odczuciami spo??ecze??stwa, by??y osoby kt??re jednoznacznie popar??y JKM i pot─?pi??y von Staufena, a by??y te?? osoby, kt??re nie podchodzi??y do tego tak jednoznacznie. Czy ??mier─? w jednym kraju i przeniesienie si─? do drugiego to zdrada? Nie. W─?tpliwy moralnie mo??e by─? co najwy??ej transfer tytu????w.

 8.   Andre van Starck Says:

  @Anonim

  Konstytucja na kt??r─? si─? Pan powo??uje zosta??a uchwalona p????niej, ni?? zosta?? wydany dekret, st─?d ten zapis nie ma zastosowania (prawo nie dzia??a wstecz).

  @Mat Max

  Nie ma Pan w pe??ni racji. Je??li Konrad von Staufen nie posiada?? tytu????w bo by?? marwy, jak Pan pisze, to jak mo??na uzna─? indygenatem szlachectwo trupa?

  Osobn─? spraw─? jest, ??e najwy??sza osoba w pa??stwie i jego reprezentant uznaje, ??e z Panem von Staufenem Scholandia zrywa kontakty. I ja gdybym by?? urz─?dnikiem pa??stwowym NIE WA??Y?üBYM si─?, zw??aszcza w ??wietle przysi─?gi, do tego nie dostosowa─?. Jako?? gdy wydawano dekret nie widzia??em protest??w na LD przeciwko takiej decyzji.

 9.   Janusz Lis Says:

  Jasnie Oswiecony Ksiaze!

  Uwazam, ze dekret uznajacy KvS persona non grata jest rownie aktualny, jak prawo zakazujace czarow, ktore teoretycznie obowiazywalo jeszcze w polowie poprzedniego wieku. Czasy sie zmieniaja.

  Pisze Jasnie Oswiecony o przysiegach, o tym czego Jasnie Oswiecony nie wazylby sie zrobic, a jednak nie przeszkadzalo to Jasnie Oswieconemu w sposob dowolny interpretowac innego dekretu JKM Armina, dotyczacego przysiag wlasnie.

  Jesli JKM Dariusz Ulryk Scholandzki, nastepca Armina Frederika na tronie Krolestwa Scholandii, bedacy w skladzie delegacji Naszego Krolestwa na Szczycie OPM bral udzial w podejmowaniu decyzji o zaglosowaniu na kandydature Konrda von Staufena, to nalezy ta decyzje zaakceptowac. Tak samo, jak kilka lat temu, w zupelnie innej sytuacji politycznej, Scholandczycy zaakceptowali dekret dotyczacy von Staufena.

  Janusz Lis von Salvepol
  Ksiaze Dolii

 10.   Andre van Starck Says:

  Prawo zakazuj─?ce czar??w nadal obowi─?zuje i to nie tylko teoretycznie. Zw??aszcza w sferze praktyk leczniczych.

  Natomiast, je??li mam rozumie─?, istnieje wyk??adnia wg kt??rej po roku (nie po 200 latach) akty prawne trac─? moc obowi─?zuj─?c─??

  Ja tej decyzji nie zaakceptuje dop??ki von Staufen nie zostanie zrehabilitowany oraz nie zostanie wskazane dlaczego przes??anki do uznania go za renegata usta??y.

  Prosz─? mi nie wmawia─?, ??e jestem przeciwko Kr??lowi Ulrykowi, nie wyobra??am sobie jednak, by przej??─? jednak nad dekretem JKM Armina do porz─?dku dziennego i mimo wyrzeczenia si─? wszelkich stosunk??w z von Staufenem akceptowa─? tak─? aktywno??─?.

Leave a Reply